CONDICIONS GENERALS DE VENDA

www.sanblaskombucha.com

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d'aquest lloc web, www.sanblaskombucha.com, (d'ara endavant Lloc Web) l'ostenta: SAN BLAS PROBIOTICS SL, proveïda de NIF: B67431130 i inscrita a: Registre Mercantil de Barcelona; i les dades registrals de les quals són: Tom:46897 Foli:212 Full:534647 Inscripció:1, i les dades de contacte del qual són:

Adreça:
c/ Calaf 46, Àtic 2ª
08021 Barcelona
Telèfon de contacte: +34647332146
Email de contacte: info@sanblaskombucha.com

Aquest document (així com qualsevol altre document que aquí s'esmenten) regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest Lloc Web (www.sanblaskombucha.com) i la compra o adquisició de productes i/o serveis (en endavant, Condicions).
A l'efecte d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que San Blas Kombucha desenvolupa a través del Lloc Web comprèn:
La venda de Packs de Kombucha marca San Blas
A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i/o fer servir aquesta pàgina web, l'Usuari ha d'haver llegit l'Avís Legal i les Condicions Generals d'Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privadesa i de protecció de dades de San Blas Kombucha. En utilitzar aquest Lloc Web o en fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a través d'aquest, l'Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot el que s'ha esmentat anteriorment, per la qual cosa si no està d'acord amb tot això no ha de fer servir aquest Lloc Web.
Així mateix, s'informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L'Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegueu i/o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·licite l'adquisició de productes i/o serveis.
Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions podeu posar-vos en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. L'USUARI

L'accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d'usuari (d'ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.
L'Usuari assumeix la responsabilitat d'un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 • Fer ús d'aquest Lloc Web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si es pogués considerar raonablement que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte veraços i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d'Ús).

L'Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d'aquest Lloc Web.
El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya, península. San Blas Kombucha no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment. San Blas Kombucha declina tota responsabilitat que es pugui derivar del dit accés, així com tampoc no assegura enviaments o prestació de serveis fora d'Espanya península.
L'Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb San Blas Kombucha el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què aquestes Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia de www.sanblaskombucha.com, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a "Començar Demanat".
Així mateix, l'Usuari haurà d'emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra. Seguidament, l'Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que San Blas Kombucha ha rebut la comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, se us informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la vostra compra estigui sent enviada. Si escau, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.
Un cop el procediment de compra ha conclòs, l'Usuari consenteix que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l'Usuari a través del correu electrònic, i si escau, a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.
L'Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d'aquest a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera com es duran a terme i/ o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.
Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al Lloc Web podrien ser arxivades i conservades als registres informatitzats de San Blas Kombucha per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que a aquest respecte siguin aplicables, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i als drets que hi assisteixen als Usuaris conforme a la política de privadesa d'aquest Lloc Web.

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per San Blas Kombucha a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/oa que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d'aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/oa la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, San Blas Kombucha es compromet a contactar a l'Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d'import. Això serà igualment aplicable en els casos en què la prestació d'un servei esdevingués irrealitzable.

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits al Lloc Web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali i apliqui una qüestió diferent. Això no obstant, i llevat que s'indiqui, puntualment, una altra cosa els preus dels articles oferts exclouen les despeses d'enviament, en què es pogués incórrer, que s'afegiran a l'import total a causa del moment de gestionar el procediment d'enviament per part del Usuari, i on aquest consultarà els mètodes i costos d'enviament disponibles i triarà lliurement el que més li convingui.
En cap cas el Lloc Web no afegirà costos addicionals al preu d'un producte o servei de forma automàtica, sinó només aquells que l'Usuari hagi seleccionat i elegit voluntàriament i lliurement.
Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l'Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.
Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit.
San Blas Kombucha utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmeses per l'Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el Lloc Web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, San Blas Kombucha no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb el Usuari.
Quan San Blas Kombucha rebi l'ordre de compra per part de l'Usuari a través del Lloc Web, es farà el càrrec a la targeta que correspongui.
En tot cas, en fer clic a "Començar Comanda" l'Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

6. LLIURAMENT

En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s'efectuaran en l'àmbit del territori següent: Espanya Península.
Exceptuant aquells casos en què existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats a cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat al Lloc Web segons el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda.
Si per algun motiu, que li fos imputable, San Blas Kombucha no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l'Usuari per informar-lo d'aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar el demanat amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan en dies laborables.
Si resulta impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'Usuari, la comanda podria ser tornada al magatzem. Tot i això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.
Si l'Usuari no estarà al lloc de lliurament a la franja horària convinguda, cal que us poseu en contacte amb San Blas Kombucha per convenir el lliurament un altre dia.
En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurada per causa no imputable a San Blas Kombucha, San Blas Kombucha entendrà que l'Usuari desitja desistir del contracte i aquesta es considerarà resolta. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l'Usuari us seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció pròpia de l'Usuari d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el Lloc Web , sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.
Això no obstant, l'Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.
A efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a la direcció de lliurament convinguda.
Els riscos que es puguin derivar dels productes seran a càrrec de l'Usuari a partir del moment del seu lliurament. L'Usuari adquireix la propietat dels productes quan San Blas Kombucha rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc a un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per San Blas Kombucha.
De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s'entendran localitzades al territori d'aplicació de l'IVA espanyol si la direcció de lliurament és a territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l'Usuari que en cas que detecti que s'ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar-los posant-se en contacte amb San Blas Kombucha a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web, i, si escau, a través d'aquells habilitats per contactar amb el servei d'atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades a la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien solucionar-se per l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.
En qualsevol cas, l'Usuari, abans de fer clic a "Començar Comanda", té accés a l'espai, cistella o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.
De la mateixa manera, es remet a l'Usuari consultar l'Avís Legal i Condicions Generals d'Ús i, en concret, la Política de Privadesa per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

8. DEVOLUCIONS

En els casos en què l'Usuari adquirís productes a través del Lloc Web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

Segons el que disposa l'article 103, apartat d), del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a “el subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa”. Com hem indicat anteriorment, la nostra kombutxa és un producte que es lliura refrigerat, per la qual cosa el control de la cadena de fred i de la correcta conservació es perdria en el mateix moment del lliurament. Per això no és possible exercitar el desistiment en aquest cas.

Devolució de productes defectuosos o error a l'enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l'Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta a allò estipulat al contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb San Blas Kombucha immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l'apartat anterior (Dret de Desistiment). L'Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop tornats, seran examinats i s'informarà a l'Usuari, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix. .
El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 7 dies següents a la data en què us enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.
L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què l'usuari hagi pogut incórrer per fer la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l'usuari va utilitzar per pagar la compra.
En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts a la legislació vigent en cada moment per a l'Usuari, en tant que consumidor i usuari.

Garanties

L'Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent San Blas Kombucha, per tant, per la manca de conformitat que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.
En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per San Blas Kombucha i posseeixin les qualitats presentades; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que en siguin fonamentalment esperables. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'Usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica a l'apartat Devolució de productes defectuosos o error a l'enviament. Tot i això, alguns dels productes que es comercialitzen al Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb què s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.
D'altra banda, es podria arribar a donar el cas que l'Usuari adquireix al Lloc Web un producte d'una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l'Usuari que es tracta d'un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el dret de garantia legal directament davant d'aquests durant els dos anys següents al lliurament dels productes esmentats. Per això, l'usuari ha d'haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat de disposició legal en sentit contrari, San Blas Kombucha no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 • qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva;
 • pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de
 • qualsevol altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre ambdues parts.

Igualment, San Blas Kombucha també limita la seva responsabilitat quant als casos següents:

 • San Blas Kombucha aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al Lloc Web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de manca de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s'utilitzi o d'altres d'aquest caràcter.
 • San Blas Kombucha actuarà amb la màxima diligència per posar a disposició de l'empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. Tot i això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d'un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un funcionament normal del servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. San Blas Kombucha posa tots els mitjans al seu abast a efectes de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, no obstant això s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
 • San Blas Kombucha no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l'Usuari. Alhora, San Blas Kombucha tampoc no es farà responsable d'una devolució errònia realitzada per l'Usuari. És responsabilitat de l'Usuari tornar el producte correcte.
 • En general, San Blas Kombucha no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan aquest sigui degut a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major , i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa, però no exhaustiva:
  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
  • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  • Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
  • Impossibilitat de fer servir sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D'aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i San Blas Kombucha disposarà d'una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. San Blas Kombucha posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que us permeti complir amb les seves obligacions tot i la causa de força major.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l'ús d'aquest Lloc Web, l'Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb San Blas Kombucha siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al Lloc Web).
A efectes contractuals, l'Usuari consenteix a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que San Blas Kombucha enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afecta els drets reconeguts per llei a l'Usuari.
L'Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb San Blas Kombucha a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.
Igualment, tret que s'estipuli el contrari, San Blas Kombucha pot contactar i/o notificar a l'Usuari al seu correu electrònic oa l'adreça postal facilitada.

11. RENÚNCIA

Cap renúncia de San Blas Kombucha a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per San Blas Kombucha del compliment estricte per l'Usuari d'alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l'Usuari del compliment de les obligacions.
Cap renúncia de San Blas Kombucha a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte tindrà efecte, tret que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i es comuniqui a l'Usuari per escrit.

12. NUL·LITAT

Si alguna de les presents condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

13. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre l'Usuari i San Blas Kombucha en relació amb l'objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.
L'Usuari i San Blas Kombucha reconeixen haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra banda, llevat del que figura expressament esmentat a les presents Condicions.

14. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti a San Blas Kombucha en el curs d'una transacció al Lloc Web, seran tractades d'acord amb allò establert a la Política de Privadesa o de protecció de dades (continguda, si escau, a l'Avís Legal i Condicions Generals d'Ús). En accedir, navegar i/o fer servir el Lloc Web l'Usuari consenteix el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'accés, la navegació i/o l'ús d'aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través d'aquest es regeixen per la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre San Blas Kombucha i l'Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i els tribunals espanyols.

16. QUEIXES I RECLAMACIONS

L'Usuari pot fer arribar a San Blas Kombucha les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgui fer a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).
A més, San Blas Kombucha disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a San Blas Kombucha en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).
Així mateix, si de la subscripció d'aquest contracte de compra entre San Blas Kombucha i l'Usuari emanés una controvèrsia, l'Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig del 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent lloc web:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Última modificació: 22 de març 2020

17. MÈTODES I DESPESES D'ENVIAMENT

Actualment treballem amb dos transportistes:

 • SEUR FRIO per a comandes d'Espanya i Portugal + algunes zones de Barcelona
 • e-Transport només per a comandes d´algunes zones de Barcelona

Totes les nostres entregues són en fred per assegurar que la teva kombutxa SANT BLAS conserva totes les seves propietats i sabor.

La teva comanda arribarà a 24-36 h laborables.

Els lliuraments són entre les 9.00 i les 14.00 h, lliurem a Espanya peninsular ia Portugal, i el cost d'enviament és de 4,95 €.